In het kort

Het materiaal bestaat uit:

 • Docentenhandleiding (pdf)
 • Serious game (ca. 2 uur)
 • Voorbereidende les en afsluitende les (1 uur per les)
 • Korte clips
 • Quiz
 • Klassikale brainstorm en discussie
 • Verwerkingsopdrachten
  Overzicht van alle downloads
 • Presentaties van leerlingen

Doelgroep

Bovenbouw havo/vwo. Aardrijkskunde, economie, maatschappijleer / maatschappijwetenschappen.

Lesdoelen

Leerlingen,

 • leren welke vormen van energie er zijn,
 • leren welke rol energie speelt in de maatschappij,
 • ontdekken wat de energietransitie is en hoe deze gestalte krijgt,
 • krijgen gevoel bij de urgentie van de energietransitie,
 • leren welke stakeholders een rol spelen in de energietransitie,
 • krijgen een beeld van hun eigen rol, als burger, consument en toekomstig professional,
 • ontdekken welke initiatieven al lopen en wat ze zelf kunnen doen,
 • kunnen oplossingen bedenken voor een snelle en soepele energietransitie,
 • frissen hun vakinhoudelijke begrippenkennis op en zien deze begrippen in een context.

In You’ve got the power staat centraal dat we op weg zijn naar een wereld waarin we 100% duurzame energie gebruiken in 2035. Dat is de toekomst voor de leerlingen in de klas!

De relevantie en urgentie van het onderwerp staan in de voorbereidende les centraal. De les heeft als doel om leerlingen voor te bereiden op de game. Tijdens de game ervaren ze de energietransitie en leren ze (strategisch) samenwerken, vooruitkijken, investeren en plannen. In de afsluitende les reflecteren ze op de game en gaan ze op zoek naar hun eigen (toekomstige) rol.

Curriculum en vaardigheden

De game en lessen zijn gericht op de vakken economie, aardrijkskunde, maatschappijleer en maatschappijwetenschappen. Het materiaal is inzetbaar als vakoverstijgend project, maar kan ook binnen de afzonderlijke vakken gebruikt worden. Het materiaal sluit aan op de volgende eindtermen:

Aardrijkskunde
• Domein C: Aarde, subdomein C2: Mondiaal milieuvraagstuk.
• Domein E: Leefomgeving, subdomein E1: Nationale en regionale vraagstukken.

Economie
• Domein B: Schaarste.
• Domein C: Ruil.
• Domein D: Markt.
• Domein E: Ruilen over de tijd, subdomein E2: Registratie.

Maatschappijleer
• Domein C: Parlementaire democratie.
• Domein D: Markt, subdomein D3: Welvaart en economische politiek.

Maatschappijwetenschappen
• Domein B: Politieke besluitvorming
• Domein G: Milieu en beleid


Begrippen die onder meer aan bod komen: Duurzame energie en fossiele brandstoffen, verstedelijking, stedelijke voorzieningen, schaarste, ruil en marktwerking, winst en verlies, intertemporele ruil, economische politiek. Tijdens de lessen en de game doen we ook een beroep op de volgende 21e eeuwse vaardigheden: kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, communiceren, samenwerken.

Tot slot is het materiaal ook inzetbaar bij het vak Algemene natuurwetenschappen. De opdrachten zijn niet specifiek op dit vak gericht, maar de thematiek sluit uiteraard wel goed aan.

Algemene natuurwetenschappen
• Domein A: Vaardigheden
• Domein B: Analyse van en reflectie op natuurwetenschap en techniek
• Domein D: Biosfeer